Algemene voorwaarden

 

Virtuel assistent

 

Artikel 1: Begrippen
Opdrachtgever: de ondernemer die met de VSP een Overeenkomst sluit voor de uitvoering van de Werkzaamheden.
Overeenkomst: overeenkomst van opdracht die tussen Opdrachtgever en VSP wordt gesloten voor het verrichten van Werkzaamheden. Het betreft een overeenkomst van bepaalde of van onbepaalde duur.
Overeenkomst bepaalde duur: overeenkomst die wordt aangegaan voor een overeengekomen looptijd en die eindigt door voltooiing van de Werkzaamheden en/of door het verstrijken van de overeengekomen duur.
Overeenkomst onbepaalde duur: overeenkomst op basis waarvan de VSP maandelijks de overeengekomen Werkzaamheden verricht. Deze overeenkomst eindigt niet door voltooiing van de werkzaamheden.
VSP: de Virtueel Support Professional, die de Werkzaamheden ten behoeve van de Opdrachtgever verricht.
Werkzaamheden: de overeengekomen werkzaamheden die de VSP ten behoeve van Opdrachtgever verricht uit hoofde van de Overeenkomst.

Artikel 2: Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst die tussen Opdrachtgever en de VSP wordt gesloten.
Een aanbod van de VSP is vrijblijvend en één maand geldig.
Afwijkende voorwaarden en eventuele wijzigingen en aanvullingen op deze Overeenkomst gelden uitsluitend voor zover deze schriftelijk door de VSP zijn aanvaard en dan alleen voor de desbetreffende Overeenkomst.
De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat het aanbod van de VSP wordt aanvaard danwel dat de VSP met de Werkzaamheden aanvangt.
De Overeenkomst wordt door beide partijen aangegaan in de uitoefening van beroep of bedrijf.
De Werkzaamheden worden door de VSP verricht op basis van een overeenkomst van opdracht, en uitdrukkelijk niet vanuit een (fictieve) arbeidsverhouding met Opdrachtgever. Opdrachtgever zal over de verschuldigde bedragen dan ook geen loonheffing en premies werknemersverzekeringen inhouden en afdragen.

Artikel 3: De Overeenkomst
De Overeenkomst bepaalde duur wordt aangegaan voor een bepaalde periode die in de Overeenkomst staat vermeld.
De Overeenkomst onbepaalde duur wordt eerst aangegaan voor de periode van een jaar. Na afloop van dat jaar wordt de Overeenkomst onbepaalde duur stilzwijgend voor onbepaalde tijd voortgezet, tenzij partijen anders overeenkomen.
Tenzij anders overeengekomen, berusten de intellectuele eigendomsrechten op de (resultaten van de) Werkzaamheden uitsluitend bij de VSP. Opdrachtgever is gerechtigd om (de resultaten van) de Werkzaamheden te gebruiken voor het overeengekomen doel voor diens bedrijf. Opdrachtgever garandeert dat buiten dat doel derden geen kennis kunnen nemen van de (resultaten van de) Werkzaamheden, en dat deze op geen enkele wijze openbaar gemaakt worden, al dan niet tegen betaling.
Meerwerk wordt in rekening gebracht conform het in de Overeenkomst vermelde uurtarief, tenzij anders overeengekomen.
Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen twee weken na afronding van de Werkzaamheden waarop de klacht betrekking heeft, schriftelijk aan de VSP te worden gemeld, bij gebreke waarvan Opdrachtgever wordt geacht het resultaat volledig te hebben aanvaard. Het melden van klachten schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

Artikel 4: De uitvoering van de Werkzaamheden en de verplichtingen van de VSP
In de Overeenkomst is de omschrijving opgenomen van de Werkzaamheden.
De VSP spant zich in om de Werkzaamheden uit te voeren naar de eisen van goed vakmanschap. De Overeenkomst kan niet aangemerkt worden als een resultaatsverbintenis.
De VSP voert de Werkzaamheden naar eigen inzicht uit.
De Werkzaamheden worden verricht vanuit de locatie van de VSP en met gebruikmaking van diens eigen apparatuur en voorzieningen, tenzij partijen ten aanzien van een specifieke opdracht uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
De VSP is gerechtigd om een derde (delen van) de Werkzaamheden te laten uitvoeren. De VSP zal Opdrachtgever daarover informeren.
Termijnen waarbinnen de Werkzaamheden van de VSP dienen te worden afgerond, zijn slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk in de Overeenkomst staat vermeld.
Alle producten en diensten die Opdrachtgever nodig heeft, worden op naam van Opdrachtgever aangeschaft en door Opdrachtgever betaald. De VSP is geen partij bij deze overeenkomsten en kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk gehouden worden voor deze overeenkomsten.
Partijen kunnen afspreken dat bepaalde Werkzaamheden dienen te worden goedgekeurd door Opdrachtgever. In een dergelijk geval dient de Opdrachtgever diens goedkeuring schriftelijk te geven. Na de goedkeuring van Opdrachtgever, kan Opdrachtgever de VSP hiervoor niet meer verantwoordelijk of aansprakelijk houden, tenzij de VSP op de hoogte was van deze fouten of tenzij deze fouten zijn te wijten aan opzet of grove schuld van de VSP.

Artikel 5: Verwerking persoonsgegevens
Indien de VSP bij de Werkzaamheden persoonsgegevens verwerkt, zal de VSP dit doen met inachtneming van alle relevante wet- en regelgeving.
De VSP is in beginsel aan te merken als verwerker, niet als verwerkingsverantwoordelijke, tenzij uit de feitelijke uitvoering van de Werkzaamheden blijkt of in de Overeenkomst staat omschreven dat de VSP aangemerkt dient te worden als verwerkingsverantwoordelijke. Partijen sluiten een verwerkersovereenkomst, tenzij partijen anders overeenkomen.
Indien de VSP in het kader van de verwerkersovereenkomst werkzaamheden verricht, is de VSP gerechtigd om deze werkzaamheden als meerwerk in rekening te brengen. Het bepaalde in de vorige zin geldt niet als deze werkzaamheden expliciet staan opgenomen als Werkzaamheden in de Overeenkomst of als deze werkzaamheden niet voldoen aan de eisen van privacy wetgeving en dit te wijten is aan de VSP.

Artikel 6: Specifieke aspecten Overeenkomst bepaalde duur:
Indien de VSP op verzoek van Opdrachtgever werkzaamheden verricht die buiten de inhoud of omvang van het Overeenkomst bepaalde duur vallen, worden deze werkzaamheden vergoed als meerwerk.
Opdrachtgever aanvaardt dat door deze werkzaamheden de overeengekomen of verwachte einddatum van het Overeenkomst bepaalde duur kan worden beïnvloed.
Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst bepaalde duur in fasen zal worden uitgevoerd, kan de VSP de uitvoering van Werkzaamheden die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van Werkzaamheden van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en/of heeft betaald.
Indien Opdrachtgever de Overeenkomst bepaalde duur voortijdig beëindigt, geeft dit geen recht op restitutie van reeds verrichte betalingen en ontslaat dit hem niet van zijn toekomstige betalingsverplichtingen. Deze verplichtingen van Opdrachtgever worden op het moment van beëindiging van de Overeenkomst bepaalde duur direct en volledig opeisbaar.
Onverminderd de verplichtingen van de VSP, blijft Opdrachtgever verantwoordelijk voor de mate waarin hij zich op de door de VSP gegeven adviezen baseert, alsmede voor het gebruik en de implementatie daarvan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat de VSP de implementatie van deze adviezen zal uitvoeren.
In de Overeenkomst bepaalde duur is de aansprakelijkheid van de VSP beperkt tot maximaal de reeds overeengekomen vergoeding voor de Werkzaamheden.
Indien de Overeenkomst bepaalde duur is onderverdeeld in delen/fases, is de aansprakelijkheid van de VSP verder beperkt tot maximaal de overeengekomen vergoeding voor het onderdeel/de fase waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 7: Specifieke aspecten Overeenkomst onbepaalde duur
In de Overeenkomst onbepaalde duur staat het overeengekomen aantal uren per maand vermeld dat de VSP de Werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever verricht.
Indien de daadwerkelijk door de VSP bestede tijd in een maand afwijkt van het overeengekomen aantal uren, zal de VSP Opdrachtgever hierover informeren. De VSP is gerechtigd dit als meerwerk in rekening te brengen bij Opdrachtgever, tenzij anders wordt overeengekomen.
Indien Opdrachtgever de Overeenkomst onbepaalde duur voortijdig beëindigt, behoudt de VSP aanspraak op betaling van declaraties voor de reeds verrichte en eventueel in overleg nog te verrichten Werkzaamheden. De betalingsverplichting van Opdrachtgever voor de declaraties van reeds verrichte Werkzaamheden wordt op het moment van beëindiging van de Overeenkomst onbepaalde duur direct en volledig opeisbaar.
De VSP is gerechtigd om eens per jaar haar tarieven aan te passen. De VSP zal Opdrachtgever daarover schriftelijk informeren.
De VSP is gerechtigd om de reiskosten en alle andere kosten en voorschotten verband houdend met de Overeenkomst onbepaalde duur aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
In de Overeenkomst onbepaalde duur is de aansprakelijkheid van de VSP beperkt tot maximaal het honorarium dat door de VSP in de 6 (zes) maanden voorafgaand aan het schadevoorval ter zake van de Werkzaamheden waarop de vermeende schade betrekking heeft, in rekening is gebracht en door Opdrachtgever is voldaan.

Artikel 8: Verplichtingen van de Opdrachtgever
Opdrachtgever zal alle medewerking verlenen aan de uitvoering van de Overeenkomst. Hieronder wordt mede verstaan het geven van tijdige en duidelijke informatie over het bedrijf van Opdrachtgever en, indien van toepassing, het tijdig schriftelijk goedkeuren van het werk van de VSP.
Opdrachtgever staat jegens de VSP in voor de juiste, volledige en tijdige verstrekking aan de VSP van alle voor de Werkzaamheden relevante gegevens en informatie, ook indien die van derden verkregen moeten worden. Zo zal Opdrachtgever onder andere alle (toegangs)codes, inloggegevens, bankgegevens e.d. verstrekken.
Opdrachtgever is voor de in de vorige leden omschreven verplichtingen verantwoordelijk en aansprakelijk. De Opdrachtgever vrijwaart de VSP voor eventuele aanspraken van derden uit hoofde van het gebruik van deze gegevens en informatie.
Indien door de omstandigheden uit leden 1 en 2 vertraging ontstaat in de uitvoering van de Overeenkomst, is de VSP gerechtigd om de hieruit voortvloeiende extra kosten en honorarium als meerwerk in rekening te brengen aan Opdrachtgever.

Artikel 9: Geheimhouding
De VSP verplicht zich tot geheimhouding van door of namens Opdrachtgever gegeven vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval begrepen bedrijfsgegevens en klantgegevens van Opdrachtgever.
Deze geheimhoudingsverplichting van lid 1 geldt niet indien:
– de VSP verplicht is tot openbaarmaking op
grond van de wet of een bindende uitspraak van de
rechter of overheidsorgaan;
– de informatie algemeen bekend wordt;
– de VSP optreedt voor zichzelf in een juridische
procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
Ten aanzien van de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens, gelden de bepalingen uit de verwerkersovereenkomst.

Artikel 10: Honorarium en betaling
De verschuldigde bedragen dienen uiterlijk op de overeengekomen betaaldata danwel binnen de overeengekomen betaaltermijn te staan bijgeschreven op de bankrekening van de VSP.
Tenzij anders overeengekomen, dient een verschuldigd bedrag bij vooruitbetaling te worden voldaan.
In geval van vooruitbetaling is de VSP gerechtigd om pas met de Werkzaamheden aan te vangen na ontvangst van het volledig verschuldigde bedrag door de VSP.
Facturen worden elektronisch verzonden naar het door Opdrachtgever opgegeven e-mailadres.
Alle prijzen zijn weergegeven exclusief BTW en andere heffingen.
Indien op enig moment Opdrachtgever niet aan diens betalingsverplichting voldoet, is de VSP gerechtigd de Werkzaamheden op te schorten tot zij de overeengekomen betaling volledig heeft ontvangen.
Tenzij anders overeengekomen, dient betaling zonder aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
Indien Opdrachtgever niet uiterlijk op de overeengekomen betaaldata danwel binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, is de VSP gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd haar overige rechten, vanaf de vervaldag tot de dag der algehele voldoening Opdrachtgever de wettelijke handelsrente in rekening te brengen.
In redelijkheid gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten die de VSP maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever, komen voor rekening van Opdrachtgever. Deze kosten zijn vastgesteld op 15% van de openstaande vordering, met een minimum van Euro 40.

Artikel 11: Beëindiging van de Overeenkomst
De Overeenkomst kan door beide partijen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen tegen het einde van iedere maand.
Opzegging dient schriftelijk (via mail) te worden gedaan.
In geval van overmacht van de VSP, waaronder mede begrepen ziekte of tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van de VSP, computerstoring of – uitval, internetstoring of –uitval, is de VSP gerechtigd haar prestaties op te schorten, zonder dat Opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op schadevergoeding kan doen gelden. De VSP zal hierover melding doen aan Opdrachtgever. Indien de overmacht langer voortduurt dan 10 werkdagen, is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding.
De Overeenkomst eindigt in geval van overlijden van een der partijen.
Partijen hebben het recht de Overeenkomst onmiddellijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surséance van de andere partij. Aan beide partijen komt de eveneens bevoegdheid tot ontbinding toe indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in een wezenlijke verplichting uit hoofde van de Overeenkomst en de andere partij ter zake van die verplichting in verzuim is.
Indien de VSP de Overeenkomst (tussentijds) beëindigt, of als de Overeenkomst op grond van overmacht van de VSP wordt beëindigd, behoudt de VSP aanspraak op betaling van declaraties voor de reeds verrichte en eventueel in overleg nog te verrichten Werkzaamheden. De betalingsverplichting van Opdrachtgever ter zake van de declaraties van reeds verrichte Werkzaamheden wordt op het moment van beëindiging van de Overeenkomst direct en volledig opeisbaar.

Artikel 12: Aansprakelijkheid en vrijwaring
De VSP is slechts aansprakelijk indien Opdrachtgever aantoont dat Opdrachtgever schade heeft geleden door een wezenlijke fout van de VSP.
De VSP is uitsluitend gehouden tot vergoeding van directe schade. Aansprakelijkheid van de VSP voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, is uitgesloten.
De in deze algemene voorwaarden genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen van de VSP gelden onverkort in geval van aansprakelijkheid ten opzichte van meerdere Opdrachtgevers. Alsdan betaalt de VSP aan alle Opdrachtgevers tezamen niet meer dan de op grond van algemene voorwaarden geldende schadevergoeding.
Buiten de in voorgaande artikelen genoemde gevallen rust op de VSP geen enkele verplichting tot schadevergoeding.
Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.
De VSP zal bij de inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De VSP is alleen aansprakelijk voor de fouten en/of tekortkomingen van deze derden indien zij onder verantwoordelijkheid van de VSP werken.
Opdrachtgever vrijwaart de VSP ter zake van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de Werkzaamheden, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van de VSP. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en (proces)kosten die de VSP in verband met een dergelijke aanspraak maakt.

Artikel 13: Overige bepalingen
Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen die uit deze Overeenkomst voortvloeien, worden uitsluitend beslist door de bevoegde rechter in het arrondissement waar de VSP zetelt.
Indien de VSP op enig moment afstand doet van een of meerdere rechten die haar uit hoofde van deze algemene voorwaarden toekomt/en, wordt deze afstand slechts eenmalig verleend. In volgende situaties en Overeenkomsten gelden deze algemene voorwaarden onverkort en volledig, tenzij alsdan tussen partijen andere afspraken worden overeengekomen.
De VSP is gerechtigd om de algemene voorwaarden te wijzigen. De VSP zal Opdrachtgever hierover informeren.
De volgende bepalingen blijven na beëindiging van de Overeenkomst gelden: artikel 3 lid 3, artikel 9, artikel 10 leden 8 en 9, artikel 12 en artikel 13.

 

Grafisch ontwerp

 

Artikel 1: Definities
1.1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Vertaling en ontwerp Arnhem een overeenkomst heeft afgesloten.
1.2. Onder ‘Algemene Voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

Artikel 2: Toepasselijkheid / uitvoering
2.1. Op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van Vertaling en ontwerp Arnhem zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.2. Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de opdrachtnemer een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de opdrachtnemer eerst nadat deze schriftelijk door de opdrachtnemer zijn bevestigd.
2.3. Indien Opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Vertaling en ontwerp Arnhem alleen bindend indien en voor zover deze door Vertaling en ontwerp Arnhem uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.4. Vertaling en ontwerp Arnhem is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.
2.5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de vorm van deze algemene voorwaarden.
2.6. Indien de opdrachtgever niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Vertaling en ontwerp Arnhem in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3:Verplichtingen Vertaling en ontwerp Arnhem
3.1. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Vertaling en ontwerp Arnhem dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

Artikel 4: Verplichtingen opdrachtgever
4.1. Het door Opdrachtgever aan Vertaling en ontwerp Arnhem geleverde materiaal bestaat uit direct bruikbare tekst en afbeeldingen in een gangbaar bestandsformaat, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen Vertaling en ontwerp Arnhem en opdrachtgever.
4.2. Opdrachtgever verklaart door het aanleveren van materiaal aan Vertaling en ontwerp Arnhem, dat al het door opdrachtgever aan Vertaling en ontwerp Arnhem verstrekte materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat opdrachtgever toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door Vertaling en ontwerp Arnhem te laten gebruiken bij de uitvoering van de opdracht.

Artikel 5: Offertes
5.1. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
5.2. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft Vertaling en ontwerp Arnhem het recht de prijzen hierover aan te passen.
5.3. Offertes van Vertaling en ontwerp Arnhem zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

Artikel 6: Prijzen
6.1. Alle prijzen op de website zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. De in een offerte of factuur vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen vanoverheidswege.
6.2. Alle prijzen op de website, offertes en overige documenten van Vertaling en ontwerp Arnhem zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
6.3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Vertaling en ontwerp Arnhem niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
6.4. Vertaling en ontwerp Arnhem heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
6.5. Vertaling en ontwerp Arnhem is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
6.6. Mochten er onverwacht verzendkosten i.v.m levering producten bijkomen, dan brengen wij dat in rekening.

Artikel 7: Levertijd
7.1. Door Vertaling en ontwerp Arnhem opgegeven termijn, voor het volbrengen van de werkzaamheden, is indicatief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
7.2. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 8: Wijziging opdracht
8.1. Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan opdrachtgever.
8.2. Indien Vertaling en ontwerp Arnhem, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is Vertaling en ontwerp Arnhem gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren.
8.3. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Vertaling en ontwerp Arnhem een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
8.4. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 9: Ontwerpen van publicatie
9.1. Partijen zullen schriftelijk specificeren welke publicatie ontwikkeld zal worden. Vertaling en ontwerp Arnhem zal de ontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door Opdrachtgever te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan opdrachtgever instaat.
9.2. Vertaling en ontwerp Arnhem is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud en rechten
10.1. Zo lang opdrachtgever geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Vertaling en ontwerp Arnhem.
10.2. In geval opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover Vertaling en ontwerp Arnhem niet nakomt is Vertaling en ontwerp Arnhem zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen, in welk geval dan ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van Vertaling en ontwerp Arnhem op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.
10.3. Vertaling en ontwerp Arnhem behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Vertaling en ontwerp Arnhem heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.
10.4. Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom zoals: octrooirechten, modelrecht en auteursrecht toe aan Vertaling en ontwerp Arnhem.
10.5. Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, zoals octrooirechten, merkrechten, modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden.
10.6. Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Vertaling en ontwerp Arnhem tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, ontwerpen, ontwerpschetsen, bronbestanden, en andere materialen of bestanden, eigendom van Vertaling en ontwerp Arnhem, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

Artikel 11: Betalingsvoorwaarden
11.1 Opdrachtgever dient de door Vertaling en ontwerp Arnhem uitgeschreven rekeningen via overmaking of automatische incasso te voldoen. Het betalen van de rekeningen dient vooraf, ten hoogste 14 dagen na het uitschrijven van de rekening, te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is opdrachtgever die niet tijdig betaalt, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.
11.2 Indien opdrachtgever kiest voor gespreide betaling worden de kosten in 12 delen via automatische incasso geïncasseerd. Hiervoor betaalt de opdrachtgever extra administratiekosten. Vertaling en ontwerp Arnhem staat geregistreerd als incassant bij ING.
11.3. Alle door Vertaling en ontwerp Arnhem uit de overeenkomst met opdrachtgever voortvloeiende kosten komen voor rekening van opdrachtgever.
11.4. Bij een niet tijdige betaling is opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
11.5. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van opdrachtgever wordt gelegd, opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
11.6. In bovenstaande gevallen heeft Vertaling en ontwerp Arnhem voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van Vertaling en ontwerp Arnhem vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.
11.7. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 12: Aansprakelijkheid
12.1. Vertaling en ontwerp Arnhem aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.
12.2. De totale aansprakelijkheid van Vertaling en ontwerp Arnhem wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 200 Euro.
12.3. Aansprakelijkheid van Vertaling en ontwerp Arnhem voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
12.4. Buiten de in artikel 15.2 genoemde gevallen rust op Vertaling en ontwerp Arnhem geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 15.2 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Vertaling en ontwerp Arnhem
12.5. De aansprakelijkheid van Vertaling en ontwerp Arnhem wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever Vertaling en ontwerp Arnhem onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Vertaling en ontwerp Arnhem ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Vertaling en ontwerp Arnhem in staat is adequaat te reageren.
12.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Vertaling en ontwerp Arnhem meldt.
12.7. Opdrachtgever vrijwaart Vertaling en ontwerp Arnhem voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Vertaling en ontwerp Arnhem geleverde zaken, materialen of resultaten, behoudens indien en voor zover opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken, materialen of resultaten.

Artikel 13: Overmacht
13.1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Vertaling en ontwerp Arnhem door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Vertaling en ontwerp Arnhem kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 14: Geheimhouding
14.1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.
14.2. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

Artikel 15: Wijzigingen AV
15.1. Vertaling en ontwerp Arnhem behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
15.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website Vertaling en ontwerp Arnhem of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
15.3. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Artikel 16: Slotbepalingen
16.1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
16.2. Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst.
16.3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
16.4. Partiële nietigheid: Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

 

Vertaalwerkzaamheden

 

Artikel 1 Toepasselijkheid
Deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen en overeenkomsten tussen Vertaling en ontwerp Arnhem en de opdrachtgever. Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden door deze voorwaarden uitgesloten.

Artikel 2: Totstandkoming overeenkomst
1. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop de opdracht telefonisch, schriftelijk of per e-mail door de opdrachtgever is verstrekt en door Vertaling en ontwerp Arnhem is aanvaard. Voor iedere verstrekte opdracht wordt door de opdrachtgever een opdrachtbevestiging ondertekend. Als opdrachtgever geldt de (vertegenwoordiger van) de organisatie die de opdrachtbevestiging ondertekent.
2. In de opdrachtbevestiging wordt in ieder geval aangegeven het (geschatte) aantal woorden van de brontekst of de geschatte werktijd in uren, de taal waarin de brontekst is opgesteld, de taal waarin die tekst moet worden vertaald en het exacte of geschatte factuurbedrag exclusief BTW.

Artikel 3: Wijziging van de overeenkomst
1. Vertaling en ontwerp Arnhem zal zich houden aan de voorwaarden waaronder zij de opdracht is aangegaan en die in de opdrachtbevestiging zijn opgenomen, behoudens gevallen waarin daar in overleg met de opdrachtgever van wordt afgeweken.
2. Indien de opdrachtgever wijzigingen in bijvoorbeeld de brontekst of leverdatum wil aanbrengen nadat de opdracht is verstrekt, zal Vertaling en ontwerp Arnhem de gewijzigde tekst of voorwaarden slechts aanvaarden voor zover zij zichzelf in staat acht de opdracht onder de nieuwe voorwaarden uit te voeren. Indien zij dat nodig acht zal Vertaling en ontwerp Arnhem de leveringstermijn op basis van de wijziging aanpassen en een meerprijs in rekening brengen voor zover de wijziging de investering die zij moet verrichten om de opdracht uit te voeren, verzwaart.
3. Een wijziging in de brontekst die door de opdrachtgever is aangebracht nadat de opdracht is verstrekt kan in geen geval leiden tot bespoediging van de levering noch tot vermindering van het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.

Artikel 4: Intrekking van de overeenkomst
Indien de opdrachtgever een reeds verstrekte opdracht intrekt zal Vertaling en ontwerp Arnhem alle kosten in rekening brengen die in verband met die opdracht reeds zijn gemaakt, met inbegrip van administratiekosten, de kosten van het deel van de vertaling dat reeds is verricht en gederfde inkomsten wegens tijd die voor de opdracht was gereserveerd. Vertaling en ontwerp Arnhem behoudt zich in voorkomende gevallen het recht voor het volledige bedrag in rekening te brengen dat voor de vertaalopdracht verschuldigd zou zijn geweest.

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst
1. Vertaling en ontwerp Arnhem zal bij het uitvoeren van iedere opdracht de zorg van een zorgvuldig handelend opdrachtnemer in acht nemen. Zij zal daartoe de vertaler(s) op de hoogte stellen van eventuele expliciete opmerkingen en verzoeken van de opdrachtgever ten aanzien van de opdracht, bijvoorbeeld omtrent terminologie.
2. Vertaling en ontwerp Arnhem is gerechtigd opdrachten aan derden uit te besteden, met dien verstande dat zij zelf uitdrukkelijk verantwoordelijk blijft voor de uitvoering van die opdrachten.
3. Ingeval de brontekst elektronisch wordt aangeleverd, wordt de vertaling in datzelfde bestand verricht. Daarbij zal de oorspronkelijke opmaak zo veel mogelijk gehandhaafd blijven. Ingeval van een gecompliceerde bestandsopmaak zullen eventuele meerkosten aan de opdrachtgever worden doorberekend. Ingeval de brontekst per fax of per reguliere post wordt verstuurd, wordt de vertaling geleverd in een bestand met een minimum aan opmaakcodes, behoudens indien de opdrachtgever specifiek verzoekt om handhaving van de oorspronkelijke lay-out en Vertaling en ontwerp Arnhem met dat verzoek instemt. In een dergelijk geval zullen de meerkosten voor het verzorgen van de opmaak aan de opdrachtgever worden doorberekend.
4. Vertaling en ontwerp Arnhem zal zich inspannen de bestelde vertaling uiterlijk op de overeengekomen leveringsdatum aan de opdrachtgever te leveren. Deze leveringsdatum is echter niet bindend, en overschrijding van de gestelde termijn ontslaat de opdrachtgever in geen geval van diens betalingsverplichtingen, tenzij die overschrijding geheel en al aan grove nalatigheid van Vertaling en ontwerp Arnhem kan worden toegeschreven.
5. Vertaling en ontwerp Arnhem garandeert dat de door haar geleverde eindversie van de vertaling aan al haar kwaliteitseisen voldoet. Zij beschouwt de vertaling echter pas als definitief wanneer die door de opdrachtgever, na eventuele aanpassingen zijnerzijds, akkoord is bevonden.

Artikel 6: Honorarium en betaling
1. De hoogte van het honorarium wordt door Vertaling en ontwerp Arnhem vastgesteld en aangegeven op het opdrachtbevestigingsformulier. Vertaling en ontwerp Arnhem baseert haar honorarium op hetzij een woordtarief hetzij een uurtarief, op de talencombinatie, op eventuele specifieke eigenschappen van het document en de betreffende tekst en op eventuele speciale verzoeken of vereisten van de opdrachtgever.
2. Facturen van Vertaling en ontwerp Arnhem dienen binnen vijftien dagen na de factuurdatum te worden voldaan, of binnen de op de opdrachtbevestiging vermelde betalingstermijn.
3. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Vertaling en ontwerp Arnhem het recht om de opdrachtgever, zonder ingebrekestelling, over het gehele factuurbedrag de wettelijke rente vermeerderd met 3% in rekening te brengen, berekend vanaf de vervaldag van de factuur.
4. Alle eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die door Vertaling en ontwerp Arnhem worden gemaakt in verband met de invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 7: Reclames
1. De opdrachtgever wordt geacht de vertaling zo spoedig mogelijk nadat die door Vertaling en ontwerp Arnhem is geleverd te (laten) controleren teneinde vast te stellen of deze aan zijn wensen en eisen ten aanzien van kwaliteit en bruikbaarheid voldoet.
2. Indien de geleverde opdracht bij de opdrachtgever aanleiding geeft tot klachten, dient de opdrachtgever die binnen tien werkdagen na de leverdatum aan Vertaling en ontwerp Arnhem kenbaar te maken.
3. Het uiten van een klacht of aantonen van een tekortkoming ontslaat de opdrachtgever in geen geval van diens betalingsverplichtingen jegens Vertaling en ontwerp Arnhem terzake van de betreffende opdracht.
4. Vertaling en ontwerp Arnhem zal klachten slechts dan in behandeling nemen indien zij expliciet zijn verwoord en betrekking hebben op aantoonbare fouten of gebreken.
5. Indien zij de klacht gegrond acht zal Vertaling en ontwerp Arnhem de aangegeven fouten of gebreken binnen een redelijke termijn herstellen.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
1. Vertaling en ontwerp Arnhem kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld voor schade welke direct en aantoonbaar het gevolg is van een aan haar toerekenbare fout of tekortkoming. Die aansprakelijkheid is voorts per gebeurtenis of reeks gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak beperkt tot maximaal het bedrag van de desbetreffende factuur. Vertaling en ontwerp Arnhem kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de uit een dergelijke fout of tekortkoming voortvloeiende andere vorm van schade, zoals onder meer bedrijfsschade, vertragingsschade, immateriële schade, gederfde winst of aantasting van de goede naam, tenzij Vertaling en ontwerp Arnhem grove nalatigheid kan worden verweten. Ook in dat laatste geval echter blijft de aansprakelijkheid van Vertaling en ontwerp Arnhem beperkt tot een door de rechter te bepalen bedrag waarmee recht wordt gedaan aan het uitgangspunt dat de aansprakelijkheid van Vertaling en ontwerp Arnhem voor eventuele door de opdrachtgever geleden schade beperkt dient te zijn.
2. Onduidelijkheid, dubbelzinnigheid en andere aantoonbare gebreken in de brontekst ontheffen Vertaling en ontwerp Arnhem van iedere aansprakelijkheid.
3. Vertaling en ontwerp Arnhem kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of verlies van hetgeen haar ten behoeve van de uitvoering van de opdracht ter beschikking is gesteld.
4. De opdrachtgever vrijwaart Vertaling en ontwerp Arnhem tegen aanspraken van derden wegens vermeende inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, van welke aard ook, in verband met de uitvoering van de opdracht.

Artikel 9: Beëindiging en ontbinding
1. De overeenkomst wordt geacht te zijn beëindigd wanneer beide partijen al hun verplichtingen onder die overeenkomst geheel zijn nagekomen.
2. Indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van diens faillissement, surséance van betaling of liquidatie, is Vertaling en ontwerp Arnhem zonder enige verplichting tot ingebrekestelling of schadevergoeding bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten.
3. Indien Vertaling en ontwerp Arnhem door omstandigheden die haar niet kunnen worden aangerekend (waaronder brand, ongeval, ziekte, oproer, oorlog, netwerkstoring en maatregelen van overheidswege) niet aan haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst kan voldoen, is Vertaling en ontwerp Arnhem zonder enige verplichting tot schadevergoeding gerechtigd hetzij de leveringsvoorwaarden aan te passen aan de nieuw ontstane situatie hetzij de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 10: Toepasselijk recht
Alle geschillen en rechtsvorderingen welke mochten ontstaan in verband met een door Vertaling en ontwerp Arnhem uitgevoerde opdracht zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Artikel 11: Wijziging Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden
Vertaling en ontwerp Arnhem is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden zonder nadere aankondiging te wijzigen, doch verplicht zich ertoe dergelijke wijzigingen bij de eerste of eerstvolgende gelegenheid aan haar opdrachtgevers kenbaar te maken.